Generelle salgs- og leveringsbetingelser for salg, levering og montering

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for salg, levering og montering

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for salg, levering og montering av produkter fra GEZE Norge

§ 1 Bruksområde

Nedenstående betingelser anvendes ved salg, levering og montering av produkter fra GEZE Norge i det omfang, de ikke fravikes ved annen skriftlig avtale. 

§ 2 Særlige definisjoner

Pkt. 1. Med mellomsalg forstås, etter at GEZE har tilbudt en vare til kjøper, selger den tilbudte vare til en annen kunde innen kjøpers aksept er kommet frem.   

Pkt. 2. Med Teknisk Dokumentasjon menes enhver form for tekniske opplysninger, tegninger, bilder og annet materiale, som GEZE overgir til kjøper, enten materialet er formidlet i fysisk, elektronisk eller noen annen form.

§ 3 Tilbud og pris

Pkt. 1. Hvis ikke annen informasjon er gitt, er tilbud gyldig 30 dager fra datoen tilbudet er datert. Ethvert tilbud gis med forbehold om mellomsalg.

Prisene i prislistene er bruttopriser og angir pr. stk. om ikke annet er angitt.

Samtlige priser er eksklusive MVA.

Pkt. 2. GEZE Norge forbeholder seg retten til prisjusteringer.

Eventuelle prisjusteringer skal meldes en måned i forveien.

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil.

Ved store endringer i EURO/NOK kurs, kan det forventes en prisjustering.

§ 4 Angivelser og teknisk dokumentasjon

Pkt. 1. Alle angivelser og opplysninger om vekt, dimensjoner, kapasitet, priser, samt teknisk og andre data i GEZEs markedsføringsmateriale, herunder i kataloger, prospekter, rundskriv, annonser, bildemateriale, og prislister etc., er kun veiledende.

Pkt. 2. Teknisk dokumentasjon må ikke uten samtykke fra GEZE brukes til annet enn det som originalt var formålet med overføringen og må ikke uten GEZEs samtykke kopieres, reproduseres, eller videreformidles til tredjeparts kunnskap.

§ 5 Konstruksjonsendringer

Pkt. 1. GEZE forbeholder seg retten uten meldeplikt til kjøper til å endre konstruksjon, valg av materiale, utførelse etc. som GEZE måtte finne nødvendig. GEZE er dog forpliktet til å forsikre at endringene ikke fører til forringelse i den solgte kvaliteten, kapasiteten og vesentlige bruksegenskaper. 

Pkt. 2. Foretatte endringer berettiger ikke kjøper til noen form for kompensasjon eller erstatning.

§ 6 Transportomkostninger og risikoens overgang

Pkt. 1. Salg skjer fra fabrikk i Tyskland: Risikoen for varene går over på kjøper fra varene er overgitt fraktfører i Tyskland. Kjøper skal bære alle omkostninger og risiko forbundet med transport av det kjøpte fra fabrikk.

Transporten skal forsikres av kjøper, jfr. §16.

Pkt. 2. Salg skjer fra lager Norge: Risikoen for varene går over på kjøper fra varene er overgitt fraktfører i Norge.

Kjøper skal bære alle omkostninger og risiko forbundet med transport av det kjøpte fra lager.

Transporten skal forsikres av kjøper, jfr. §16.

Pkt. 3. Dersom GEZE skal montere de kjøpte varen for kjøper, er transportomkostningene omfattet av tilbudet. Risiko tilknyttet transport av det kjøpte bæres allikevel av kjøper. Transporten skal forsikres av kjøper, jfr. § 16.

Pkt. 4. Pkt. 1 og 3 gjelder også, hvor levering skal finne sted fra GEZE underleverandører.

§ 7 Fakturering og betalingsbetingelser

Pkt. 1. Fakturering skjer etter forsendelsen av varen.

Pkt. 2. Montasje faktureres etter avsluttet montasje.

Pkt. 3. Betaling skal skje innen 30 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt.

Pkt. 4. Ved forsinket betaling fra kjøper, er GEZE berettiget til å beregne forsinkelsesrente etter den til enhver tids gjeldende rentesats i forsinkelsesrenteloven fra forfallsdato og til betaling skjer.

Pkt. 5. Oppfyllelsesstedet for kjøpers betalingsforpliktelser er GEZE Norges forretningssted.

§ 8 Eiendomsforbehold/salgspant

Salgsgjenstanden inkl. alt tilbehør forblir GEZEs eiendom inntil kjøpesummen er fullt ut betalt. Betaling med sjekk, veksel, gjeldsbevis eller ved elektronisk foranstaltninger av noe slag, anses ikke som betaling før beløpet er mottatt på GEZEs anviste konto uten mulighet for tilbakeføring.

§ 9 Leveringsvilkår, leveringsmåte og leveringstid

Prisene gitt fritt GEZEs lager inkluderer kartongemballasje.

Leveranser av beslag over 14.000 NOK netto fritt kjøpers lager.                                                                                                    

Leveringsmåte er NorCargo, Posten eller Bedriftspakke, Postpakke eller annen måte bestemt av GEZE Norge.

Artikler som inngår i GEZE Norge sitt lagersortiment skal normalt finnes på plass innen en uke etter bestilling. Ikke lagerførte artikler benevnes med en *). Leveringstiden er da fra 3-4 uker fra skriftlig bestilling.

§ 10 Lagerstandard og spesialfarge

Lagerførte artikler finnes i fargen sølv. Brun og hvit RAL 9016 leveres fra fabrikk. Ved valgfri RAL – eller NCS farge så er det ett tillegg på prisen. Leveringstiden på valgfri RAL – og NCS farge er normalt 4-6 uker fra skriftlig bestilling.

§ 11 Garanti

Alle GEZE produkter har en garantitid på 2 år, forutsatt at montasjen er utført i følge GEZE sin monteringsanvisning.

§ 12 Forsinkelse

Pkt. 1. Leveringstidspunkt oppgis etter GEZEs beste estimat.

Pkt. 2. Dersom avtalt leveringstid ikke kan overholdes av Geze, er Geze forpliktet til å gi kjøper skriftlig informasjon med opplysninger om nytt forventet leveringstidspunkt.

Pkt. 3. GEZE påtar seg ikke ansvar for kjøpers direkte eller indirekte tap i forbindelse med forsinkelsen. Dersom forsinkelsen anses som vesentlig, er kjøper imidlertid berettiget til å annullere ordren.

§ 13 Mangler og ansvarsregulering

Pkt. 1. Eventuelle reklamasjoner skal skje skriftlig. Ved eventuelle mangelfulle deler skal delene på anmodning sendes til GEZE for inspeksjon. Forsendelsen skjer på kjøpers regning. GEZE forplikter seg til i en periode på 24 måneder etter leverings-, henholdsvis monteringstidspunktet, uten ugrunnet opphold å foreta omlevering eller reparasjon etter eget valg, hvis kjøper dokumenterer, at det foreligger mangler ved det leverte produkt.

Pkt. 2. For nye deler, som er inkludert i forbindelse med reparasjoner iht. Pkt. 1, utløper reklamasjonsperioden samtidig med reklamasjonsperioden etter Pkt. 1.

Pkt. 3. GEZEs forpliktelser etter pkt.1 omfatter ikke tilfeller, hvor mangler skyldes, at det solgte ikke ble montert eller  vedlikeholdt i full overensstemmelse med GEZEs monteringsanvisninger, feilaktig eller uhensiktsmessig bruk, endringer eller tekniske inngrep foretatt uten GEZEs skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger, etc.

Pkt. 4. GEZE påtar seg ikke ansvaret for indirekte tap og følgeskader, som driftstap og tapt fortjeneste, likeså GEZEs erstatningsansvar kan ikke overstige kjøpesummen for den del av leveransen, som er mangelfull eller forsinket.

§ 14 Produktansvar

Pkt. 1. Forårsaker et av GEZEs leverte produkter eller deler herav skader på ting, som hovedsakelig er beregnet til forretningsrelatert benyttelse, kan GEZE kun pålegges ansvar såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes feil begått av GEZE. Ansvaret for slik skade kan høyest mulig utgjøre kr. 5 000 000,-

Pkt. 2. GEZE tar ikke ansvar for driftstap, tap av fortjeneste eller annet indirekte tap.

Pkt. 3. Kjøper skal holde GEZE skadesløs såfremt GEZE pålegges ansvar overfor tredjepart, i det omfang et slikt ansvar går over de ovenfor fastsatte grenser. Kjøper er i den forbindelse forpliktet til å la seg saksøke ved samme domstol som behandler et evt. erstatningskrav mot GEZE.

Pkt. 4. Såfremt tredjepart måtte reise krav om erstatning for produktskade, er partene forpliktet til gjensidig å informere hverandre og anmelde kravet overfor deres forsikringsselskap.

§ 15 Ansvarsfrihet – force majeure

Pkt. 1. Følgende omstendigheter medfører ansvarsfrihet for partene, såfremt de forhindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig byrdefull: Arbeidskonflikt, streik, lockout og enhver annen omstendighet, som partene ikke er herre over, slik som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering, eller uforutsette militærinnkallelser, offentlige pålegg, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør og uroligheter, mangel på transportmidler, uregelmessigheter i forsyning av strøm, vann og andre forsyningskilder, alminnelig vareknapphet, forkastelse av større arbeid, samt mangler ved eller forsinkelse av leveranser fra underleverandører, som skyldes noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter.

Pkt. 2. Den part, som vil påberope seg ansvarsfrihet eller force majeure skal så langt det er mulig, uten ugrunnet opphold skriftlig kommunisere til den andre part om begivenhetens begynnelse og slutt.

Pkt. 3. Enhver av partene er berettiget til skriftlig å informere den andre part at avtalen heves, når dens oppfyllelse blir umuliggjort på grunn av omstendigheter nevnt i pkt. 1.

§ 16 Kjøpers forsikringsplikt

Pkt. 1. Fra det tidspunkt, da risikoen går over fra GEZE til kjøper, er kjøper forpliktet til å tegne en fulldekkende forsikring (All-risk) på leveransen og samtlige montasjeomkostninger. Forsikringen skal forbli i kraft, inntil betaling til GEZE har funnet sted.

Pkt. 2. Inntil betalingen har skjedd, har GEZE til enhver tid rett til å forlange dokumentasjon for at pkt. 1. er oppfylt.

§ 17 Tillatelser

Kjøper har ansvaret for å skaffe til veie og dekke utgiftene til andre offentlige eller private tillatelser som er nødvendige for at Geze kan gjennomføre sin levering til kjøper.

 

§ 18 Særlig om montasje

Pkt. 1. Er montering omfattet av kjøpsavtalen, gjelder betingelser i denne § 18. Det understrekes, at GEZEs montører ikke er autoriserte til å motta eller behandle reklamasjoner på GEZEs vegne.

Pkt. 2. Kjøper har ansvaret for, at montasjen kan påbegynnes til avtalt tidspunkt, og at kjøpers eget og andre leverandørers arbeid er tilrettelagt på en slik måte, at GEZE montasje kan ferdigstilles i en ubrutt periode etter påbegynnelse. Monteringsstedet skal være ryddig, så montasjen kan påbegynnes uten forsinkelse. Kjøper stiller hjelpemannskap, utstyr og fasiliteter til disposisjon, intern transport på montasjestedet, stillaser, avskjerming, lys, strøm, vann, damp, trykkluft, varme og olje etc. til rådighet uten vederlag.

Pkt. 3 Dersom montasjearbeidet nødvendiggjør endringer eller reparasjoner av kjøpers bestående bygning, inventar eller øvrige anlegg, påhviler det kjøper å sørge for dette og dekke utgiftene som påløper.

Pkt. 4. GEZEs omkostninger i forbindelse med forsinkelser som skyldes kjøpers forhold eller kjøpers andre leverandører skal dekkes av kjøper.

Pkt. 5. Dersom kjøpers eget personale skal foreta montering under ledelse av en utsendt montasjeleder fra GEZE, skal ovenfor gjelde, alle nødvendige anleggsdeler skal også være til stede.

Pkt. 6. Kjøper må ikke avtale med GEZEs personale annet enn det, som er uttrykkelig er avtalt. Hvis kjøper i strid hermed anvender GEZEs personale til annet arbeid, er GEZE uten ansvar for det utførte arbeidet, samt at GEZE har rett til å kreve dekket av kjøper bruk av GEZEs personale etter medgått tid.

Pkt. 7. Kjøper informerer GEZE om de gjeldende sikkerhetsbestemmelser på montasjestedet, og GEZE forplikter seg til å instruere sitt utsendte personale om å overholde disse.

Pkt. 8. Forsinkelser, tilleggs- og endringsarbeid vil bli avregnet separat i henhold til gjeldende timepris.

§ 19 Lovvalg og Verneting

Pkt. 1. Kjøpsloven utfyller disse salgs- og leveringsbetingelsene på forhold som ikke er regulert i §§1-18.

Pkt. 2. Verneting for eventuelle tvister i anledning avtalen er GEZE Norges hjemting.

 
top