Juridiske anmerkninger

Så sant noe annet ikke er blitt avtalt med oss, overtar vi ansvaret kun for skader som, uansett juridisk grunn, er forårsaket enten ved forsettlig eller grov uaktsomhet gjennom våre offisielle representanter eller førende ansatte, eller ved alvorlig feil som skyldes vår organisasjon, i samsvar med bestemmelsene nedenfor. Vi er også ansvarlige for skader som skyldes uaktsom overtredelse av vesentlige kontraktmessige forpliktelser. Ved brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser, er ansvaret begrenset til vanlig forekommende skader.

Vi fraskriver oss alt ansvar ved lav uaktsomhet i den grad loven tillater det. Denne fraskrivelsen gjelder alltid for indirekte skader.

Vi garanterer ikke for at all informasjon eller data som gis på GEZE sin hjemmeside er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Bruk av denne informasjonen og disse dataene skjer på brukers eller kundes egen risiko.

Vi fraskriver oss alt ansvar for eventuelle skader som oppstår hos kunde eller bruker ved bruk av denne informasjonen eller disse dataene. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder ikke i tilfelle av forsett eller der ansvar inntreffer etter gjeldende lov.  

Annen informasjon
GEZE er et juridisk beskyttet varemerke som ikke kan endres eller fjernes.

Presentasjon og innhold i nedlastbare dokumenter må ikke endres.

Ved bruk av bilder, skal GEZE angis som kilde.

GEZE sin logo kan kun vises i Pantone-fargene blå 280 og gul 136 i samsvar med CI-retningslinjene.

 

 
top